Jump to content
Hundesonen.no

Nytt innhold

Showing all content posted in for the last 365 days.

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. AussieAllTheWay

  Tillegg til fulloring på V&H

  Aha- ok da skjønner jeg- overså den den biten der du skrev "tilsett vann" Vet de selger på norsk dyrehelse- til blodpris i forhold til butikken
 3. JTT

  Podcast om hund

  Michael Shikasio - The bitey end of the dog (min nye favoritt) Kay Laurence - Learning about dogs (har så vidt begynt å høre på denne)
 4. simira

  Hosting/harking om natten

  Mine har hatt det et par år. Gammelmannshosting kalte dyrlegen det. De får rett og slett slappere muskulatur overalt, også i halsen. Det trenger ikke å være det hos deg såklart.
 5. Yesterday
 6. Stjerneskinn

  Hvilken rase skal du ha neste gang?

  Hva man ser på som (for) mye jobb er så veldig individuelt. Ja, det er helt klart jobb med en hårhund, men personlig tar jeg heller den jobben på hunden anyday fremfor det ekstra husarbeidet som følger med en f.eks en golden.
 7. Vi er motstå regime av kriminelle og korrupte tjenestemenn i den russiske Føderasjonen. Vi ber deg om å hjelpe oss i kampen mot de kriminelle regimet i russland, som er å røve fra Russland og sine borgere gjennom utpressing, vold og drap. I vårt land, den totalitære makt av kriminelle er økende ved rigging valg, undertrykke dissens, og falske patriotisme. Vi kjemper for dette ved å dekke ulovlige handlinger i sosiale nettverkene, som faktisk er betalt for av myndighetene, slik som tyveri økonomiske midler, mord av opposisjonelle politikere, forfølgelse av annerledes tenkende. Vi opprette grupper av likesinnede opprørere. Faktisk er landet opplever orwellianism: svart kalles hvit, krig er fred, uenighet og selvsensur er innført. Men situasjonen er i endring, det Führer-Putin er svekket, og han vil bli erstattet av en mottaker som ikke er mindre skadet og blodtørstige. Folk de er forvirret og Uttrykke sin dissens i kjøkken, Røykfrie rom, og lukket sosiale undersøkelser. En av de sistnevnte viste sjokkerende vantro folk i Russland til makten: i den 2,5 millioner som stemte, bare 2% tillit til den sittende regjeringen. Vi kjemper for vår fremtid, vi er mot militær overtakelse av nabostater, vi er mot krigen med Ukraina, Georgia, mot inntrengning i Hviterussland, Kazakhstan og i de Baltiske Stater. Vi er for uttak av private militære kampanje av Putins lakei Prigozhin fra Libya, Syria, Venezuela, Afrika. Vi er for den Europeiske fremtid i Russland, bli med i den Europeiske Union, full aksept av menneskerettigheter og friheter. Situasjonen i Russland er spent, den kriminelle eliten blir beriket utenfor mål av folket i Russland, som er faktisk tvangsarbeid. Flere handlinger som ble tatt av regimet mot land og folk i løpet av de siste 20 årene: 1. usurpasjon av kraft gjennom konstitusjonell reform - Putin fram til 2035. 2. drap av personer som er upassende for Putin ved spesielle styrker i utlandet og i landet: Skripali, Litvinenko, khangoshvili... 3. ødeleggelse av små og mellomstore bedrifter på grunn av uoverkommelig kreditt, korrupsjon av politiet 4. økonomien er krøllete på plass siden 2008, faktisk, det er en nedgang, nedbrytning 5. ukontrollert avskoging i Sibir ved Kinesisk 6. det å heve pensjonsalderen til gjennomsnittlig levealder (65 år) 7. nedgang i levestandarden til folk - 200euro/måned lønn 8. 20 millioner offisielt fattige i Russland, arbeidende fattige, fattige store familier 9. den høyeste mord og selvmord rate i verden 10. hundrevis av millioner av dollar i politi korrupsjon 11. mislyktes sosialpolitikk: fallet i fødselen pris, utryddelse av Russland årlig av 300 tusen mennesker, forverring av utdanning, medisin Vårt program av handlingen er som følger: - Umiddelbar fjerning fra makten av Putin og hans medarbeidere - Restaurering av konstitusjonelt regime på hele territoriet til den russiske Føderasjonen - Øyeblikkelig stans av alle aggressive kriger utkjempes av Putin-regimet. Deoccupation and deannexation. - Signeringen av en fredsavtale med Ukraina, Georgia, usa og Japan. Bli med i den Europeiske Union og NATO. - Prøving av personer som er involvert i grunnlovsstridig anfall av makten i Russland og langsiktig brudd på Grunnloven. - Forbud mot aktiviteter i undertrykkende spesielle tjenester på territoriet til Russland og gjenkjenne dem som kriminelle. - Lustration. Inndragning av stjålne varer av korrupte tjenestemenn. Etableringen av en "Unexposure Bank." - Nasjonalisering av ulovlig og kriminelt stjålet eiendom og alle nasjonale rikdom, betaling for sin andel til innbyggerne. - Umiddelbar økning av pensjoner og kvoter, lønn av statlige ansatte til nivået av utviklede Europeiske land. - Sosial støtte: reduksjon av pensjonsalder, gratis apotek og legemidler, kommunikasjon og Internett, offentlig transport - Lovgivende konsolidering av hver enkelt innbygger andel av nasjonal rikdom. - Full økonomisk Amnesti for enkeltpersoner og juridiske personer. Tilgivelse for all gjeld på usurious lån. - Avbestilling av eventuelle skatter og avgifter for innbyggerne i landet, så vel som små bedrifter. - Innføring av elektroniske penger for å forebygge korrupsjon. - Overføring av de fleste av myndighet og ansvar til lokalt selvstyre og politiet. - Støtte for fri omsetning av våpen. - Innføringen av den konstitusjonelle lov om sannhet og åpenhet av tjenestemenn på alle nivåer. - Åpne nett verk av myndighetene. Umiddelbar straff av tjenestemenn for å lyve. - Innføring av et visa-regimet med de Sentral-Asiatiske land, Kina. - Etablering av direkte demokrati i Russland. Vi ber deg om å hjelpe oss med å utdanne folk i Russland i sosiale nettverk og fortsette vår kamp mot de kriminelle myndigheter i den russiske Føderasjonen. Et beløp av din hjelp er ikke sammenlignbare for oss! Uavhengig av størrelsen på din støtte, vil vi være takknemlig til deg. https://paypal.me/downloadbase The situation in Russia and our fight against the regime. We are resisting the regime of criminals and corrupt officials in the Russian Federation. We ask you to help us in the fight against the criminal regime in the Russian Federation, which is robbing Russia and its citizens through blackmail, violence and murder. In our country, the totalitarian power of criminals is growing by rigging elections, suppressing dissent, and fake patriotism. We are fighting this by covering illegal actions in social networks that are actually paid for by the authorities such as theft budget funds, assassinations of opposition politicians, persecution of dissenters. We create groups of like-minded rebels. In in fact, the country is experiencing orwellianism: black is called white, war is peace, unanimity and self-censorship are introduced. But the situation is changing, the Fuhrer-Putin is weakening and he will be replaced by a receiver no less corrupt and bloodthirsty. People are confused and Express their dissent in kitchens, Smoking rooms, and closed social surveys. One of the latter showed shocking disbelief people of Russia to power: of the 2.5 million who voted, only 2% trust the current government. We are fighting for our future, we are against the military takeover of neighboring States, we are against the war with Ukraine, Georgia, against penetration into Belarus, Kazakhstan, and the Baltic States. We are for the withdrawal of the private military campaign of Putin's henchman Prigozhin from Libya, Syria, Venezuela, Africa. We are for the European future of Russia, joining the European Union, full acceptance of human rights and freedoms. The situation in Russia is tense, the criminal elite is being enriched beyond measure by the people of Russia, who are in fact forced labor. Several actions taken by the regime against the country and people over the past 20 years: 1. usurpation of power through constitutional reform - Putin until 2035. 2. the killing of persons objectionable to Putin by special forces abroad and in the country: Skripali, Litvinenko, Khangoshvili... 3. destruction of small and medium-sized businesses due to unaffordable credit, corruption of law enforcement agencies 4. the economy is crumpled in place since 2008, in fact, it is a decline, degradation 5. uncontrolled deforestation of Siberia by the Chinese 6. raising the retirement age to the average life expectancy (65 years) 7. drop in the standard of living of the people - 200uero/month salary/wages 8. 20 million officially poor in Russia, working poor, poor large families 9. the highest murder and suicide rate in the world 10. hundreds of millions of dollars in law enforcement corruption 11. failed social policy: the fall in the birth rate, the extinction of Russia annually by 300 thousand people, the deterioration of education, medicine Our program of action is as follows: - Immediate removal from power of Putin and his associates - Restoration of the constitutional regime on the entire territory of the Russian Federation - Immediate stop of all aggressive wars waged by the Putin regime. Deoccupation and deannexation. - Signing of a peace Treaty with Ukraine, Georgia and Japan. Joining the European Union and NATO. - Trial of persons involved in the unconstitutional seizure of power in Russia and long-term violation of the Constitution. - Banning the activities of repressive special services on the territory of Russia and recognizing them as criminal. - Lustration. Confiscation of stolen goods by corrupt officials. The creation of a "Unexposure Bank". - Nationalization of illegally and criminally stolen property and all national wealth, payment of their share to citizens. - Immediate increase of pensions and allowances, salaries of state employees to the level of developed European countries. - Social support: reduction of the retirement age, free medicine and medicines, communication and Internet, public transport - Legislative consolidation of each citizen's share of national wealth. - Full economic Amnesty for individuals and legal entities. The forgiveness of all debts at the usurious loans. - Cancellation of any taxes for citizens of the country, as well as small businesses. - Introduction of electronic money to prevent corruption. - Transfer of most of the powers and responsibilities to local self-government and the police. - Support for free circulation of weapons. - Adoption of the constitutional law on truth and openness of officials at all levels. - Open online work of authorities. Immediate punishment of officials for lying. - Introduction of a visa regime with Central Asian countries, China. - Establishment of direct democracy in Russia. We ask you to help us educate the people of Russia in social networks and continue our fight against the criminal authorities regime in the Russian Federation. Any amount is helpfull for us! Regardless of the size of your support, we will be grateful to you. https://paypal.me/downloadbase
 8. simira

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Men handlet det om hundens adferd og oppførsel, eller at hunden hadde sykdom/problemer som ikke kunne løses? Dette er jo en redd hund som rett og slett ikke takler en normal hverdag. Du kan trene bort mye, men frykt er krevende og vanskelig når det ikke har åpenbare årsaker i bunn som det kan gjøres noe med. Det kan godt være at en person med mye erfaring og kunnskap om adferdsproblemer kunne fått denne hunden litt tryggere enn den er i dag, men hunden er seks år, og mye ser ut til å være prøvd allerede. Dette er et hundehold jeg ikke unner noen.
 9. Hei! Jeg har en hund som egentlig er ganske flink til å ikke ødelegge leker, men jeg opplever at "pipen" blir ødelagt utrolig fort på alle leker jeg har prøvd. Den faller stort sett ut etter et ptar ganger i bruk. Bruker pipeleke som belønning, så tenker ikke altfor store leker, pleier som regel å bruke ball. Noen som har erfaring med en pipeleke(gjerne ball) hvor pipen faktisk holder? Har prøvd tennisballene og de blå og røde ballene til kong, men disse "knekker" jo i skjøtet veldig fort... Tips tas imot med stooor takk!
 10. Nordlyset

  Akkurat nå september

  Jeg fikk dratt på kurset forrige torsdag, og det var veldig deilig, godt å ha litt tid bare med eldstemann 😊 Småen har truffet 13 uker i dag, og hun er altså en så utrolig kjekk valp å ha med å gjøre ! Det hjelper helt sikkert at de verste raptusene blir rettet mot Mattis 😅
 11. Last week
 12. Grønn

  Gå tur med valp

  Takk for svar. Vår valp blir en springer spaniel.
 13. Tine Kristine Lindbeck

  Perfect Image Loving Me -Liste

  Hehehe. Er en annen grunn å da. Liste blei 2 i januar. Det har blitt holdt en stor cert ustiling før hun blei parra og det har vært corona. Pluss at liste begynte og løpe sjeft med bakparten i 1 års alder og etter det har resultatene uteblitt. Men planen er og få det norske før kull nr 2
 14. Nybegynner2020

  Hund fyker på meg når han er i langline.

  Tusen takk for et oppløftende svar. Det er første hunden min, og jeg har aleneansvar for den, og jeg har nok blitt litt tatt på senga av hvor aktiv han er, ja, selv om jeg vil ha hund som det er mye motor i. Var bare ikke forberedt på at han skulle være så lett-stresset, selv om han tydeligvis er robust og tåler en god del. Det, stresset, begrenser oss ganske mye mtp å brukt han i skog og ta ham med rundt, noe som jeg kanskje skulle ønske ville løse seg. Jeg ksn også skylde en god del på min egen psykiske helse, og det er klart han merker når jeg har en dårlig dag og kanskje da har litt ekstra raptus i seg. Jeg gir selvfølgelig ikke opp, og det er veldig oppløftende å høre at han ikke nødvendigvis er unormal, og at andre med samme rase har fått råhud i hendene av å holde igjen, og blåmerker pga klikking.
 15. Dufus

  Innlæring av fri ved fot/jaktfot

  Ja, sikkert lurt å variere både med folk og hvor dere trener, men jeg tror også, som du sier, at trening, trening og atter trening til slutt vil gi resultater under prøve.
 16. Rufs

  Hes stemme på hunden min.

  Da bør du lære henne å være alene såpass lenge. Og kanskje du kan få hjelp av noen du kjenner til å passe henne mens dere er borte? Seperasjonsangst er ikke noe som bare går over av seg selv. Og hvis hun bjeffer så mye at hun er hes, så er hun nok veldig utrygg. Ikke alle hunder klarer å være hjemme alene i timesvis.
 17. simira

  Forkortelser foran navn i stamtavler

  Norsk viltsporchampion, rallylydighet 1, rallylydighet 2 Svensk Norsk viltsporchampion, norsk utstillingschampion CH= champion VCH= viltsporchampion UCH= utstillingschampion LP: Lydighet AG: Agility RL: Rallylydighet (1, 2 og 3 er 3 førstepremieringer i hhv. klasse 1, 2 og 3).
 18. Lmari

  Valpegjengen 2020

  Olivia 😍
 19. Illiya

  Robust og nervefast hund

  Ja, røyting er det eneste negative med Labrador. Alt annet er langt over norm når det gjelder å ha glede av hund for min del. Det å kunne ta han med overalt, det å gå tur uten å bekymre seg for møtende hunder og folk, det å kunne trene inn det jeg vil er så enkelt, det å lære han ting i hverdagen er så enkelt. Men man må starte tidlig, for en Labrador lærer også fort unoter og dårlige vaner. Både Labradoren og Cane Corsoen er veldig rolige inne, Cane Corsoen trengte rotrening som liten. Men ikke Labradoren på 8. Valpen på 11 uker, trenger rotrening, fordi han ellers bruker han på 8 som lekekompis. Og han på 8 setter ikke særlig grenser. Så for å skjerme han, settes valpen i bånd når han er trøtt. Hvis ikke får han på 8 gjennomgå mer enn han fortjener. Jeg har lenge tenkt at det ville bli vanskelig å få en så god hund som Labradoren på 8, men jeg ser at valpen er omtrent lik. Jeg vet at det finnes store variasjoner innen Labrador også, både når det gjelder helse og gemytt. Og det var derfor jeg fulgte min oppdretter over flere år fordi jeg har sett at hun har gode hunder, og dessuten har linjer som min 8-åring er i nær slekt med, og da jeg så at hun skulle ha et kull nå i sommer, så kunne jeg ikke la være Valpen på 11 uker utvikler seg veldig bra! Han er bortimot husren nå. Går til døra, og snur seg for å se om jeg kommer for å slippe han ut. Så dammer på gulvet er det lite av nå.
 20. Stjerneskinn

  «Seksuelle overgrep på hunder»

  @Dufus Sender deg PM.
 21. Vestlandsjenta

  Erfaringer med allergiutredning?

  Hva forer du med? For noen vil det å gå fra tørrfôr til råfor kunne hjelpe. Se feks til kennel Masithela for foringsråd. Et tips kan være SMAAK-Pølser fra Musti, de som har grønn pakning. Der er det ikke tilsatt noe, det er bare kjøtt og innmat ol. En variasjon av de grønne pølsene vil kunne gi et godt balansert rått kosthold. Spe gjerne på med litt eggeplommer, samt kraft, om du orker lage det. Kan på ingen måte garantere at dette løser problemene, men et godt kosthold er uansett et bra utgangspunkt. Kan ta litt tid, men det gjør også veterinærbesøk 😉 Kan også tipse om produktene til Optima pH, de har feks ørerens.
 22. Sparte ferie og avspasering til valpen skulle hentes. Samboer jobbet turnus på det tidspunktet, og jeg hadde en jobb hvor jeg kunne legge opp dagene og avspasere som jeg ville så lenge jeg fikk gjort det som skulle gjøres av arbeidsoppgaver. Husker ikke akkurat hvor mange uker ferie jeg tok ut sammenhengende, men da jeg startet å jobbe igjen tok jeg det gradvis - flekset ut i fra samboers turnus (dro tidlig på jobb og hjem tidlig hvis han hadde senvakt, og motsatt hvis han jobbet tidlig). Bodde 5 min unna jobben, så avspaserte en times tid i lunsjen i en periode.
 23. tillien

  Stresser på trening

  Får du kontakt med hunden om dere skal gjøre noe (trene på en øvelse eller noe), eller er det rullegardina ned hele veien? Uansett - tren kontakt, kontakt, kontakt - og dra fram det beste av belønning enten det er mat eller lek. Det må trenes utenom fellestreningene først - i miljøer hvor rullegardina ikke har gått ned. Øk evt avstand til de andre hundene fellestreningene og tren kontakt der - må du stå på sidelinja og holde fast hunden så står du for nært. Ofte lettere sagt enn gjort, man har jo lyst til å være med på aktivitetene det er snakk om også, og går man den veien så kan det bli utelukket på en stund. Men det kan være eneste løsning dersom det er et problem som du vil/må gjøre noe med. Hvor ofte er dere på slike fellestreninger? Min goldentispe har vært ganske koko hun også - spesielt i den alderen der (har imidlertid hele tiden fått kontakt med henne, i alle fall når hun skulle «jobbe»). Noe av det var muligens fordi det gikk lenge mellom slike treff, del ble julaften og barnebursdag i hoppeloppeland på en gang ... når frekvensen økte ble hun lettere å håndtere ... men hun ble samtidig eldre, så hva som var hva er ikke helt godt å si. Ordet «stress» blir brukt så mye i hundesammenheng at det nesten har mistet sin mening, synes jeg. Er en unge «stressa» i en barnebursdag på et lekesenter? Nå kan selvsagt hunden være stressa (på en negativ måte), men det er vanskelig å si når man ikke ser hva som skjer. Når det er sagt så er retrievere generelt en håndfull i den alderen der - kan ta 3 - kanskje opp mot 4 år - før de «lander» helt (men blir normalt sett gradvis bedre fra rundt 2 - så ikke fortvil ), hanner mer enn tisper og labrador mer enn de andre. Sånn grovt sett. Så at det kan bli en del kaos med en 1,5 år gamme hannlabbe, det tror jeg på og det har jeg sett flere ganger
 24. jma

  Havrevingens Qali aka Lexi

  Tuusen takk! 😊😊 En liten update. Her er litt video fra gårsdagens trening 😊 Og masse bilder fra siste måneden. 😄
 25. Spaniel er også gode, og jeg er veldig svak for dem, ettersom jeg har vært oppvokst med dem. Men de krever mer enn det jeg vil ha av pelsstell, så det er grunnen til at jeg ikke har spaniel i dag, selv om jeg har hatt lyst til å ha en spaniel i mange år. Men det blir nok ikke det pga pels. Men jeg er så sær at skulle jeg hatt spaniel, så måtte det ha vært en cocker spaniel. Og de krever kanskje mer av pelsstell enn en springer?
 26. Illiya

  Valp og spisetid

  Du har sikkert funnet ut av dette nå, men jeg svarer likevel. Valpen min er sånn også. Han spiser litt , så går han bort, går tilbake, må på do utendørs, og går tilbake etter det for å spise litt mer. La maten stå i 20 min, uansett hva hun gjør. Er den ikke oppspist da, så får hun være uten til neste måltid.
 27. _Solveig_

  Din erfaring med Border Collie?

  Ja apropos ung... Når skal en starte med opplæring til kickbike? Jeg går ut i fra at agility og lydighet kan trenes på relativt uansett stadie i livet men man må vel trene ryggen til en valp slik at den kan trekke som voksen, eller er jeg helt ute på jordet? Samboer ønsker at vi skal være forverter fordi han liker at vi kan, om trengt, gi tilbake hunden. I tillegg får vi hunden i prinsippet gratis (hans ord, ikke mine!) Men han vil ikke ha en valp. Dilemma, eller? Når fikk du dine Border Collier?
 28. vhp

  Hva forer du med?

  Labb sensitiv på tispa, da det er det hu funker best på.. Lupo Sensitiv til gutta, i tillegg får de alle Provit kylling hver dag.
 1. Load more activity


×