Jump to content
Hundesonen.no

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. AussieAllTheWay

  Tillegg til fulloring på V&H

  Aha- ok da skjønner jeg- overså den den biten der du skrev "tilsett vann" Vet de selger på norsk dyrehelse- til blodpris i forhold til butikken
 3. JTT

  Podcast om hund

  Michael Shikasio - The bitey end of the dog (min nye favoritt) Kay Laurence - Learning about dogs (har så vidt begynt å høre på denne)
 4. simira

  Hosting/harking om natten

  Mine har hatt det et par år. Gammelmannshosting kalte dyrlegen det. De får rett og slett slappere muskulatur overalt, også i halsen. Det trenger ikke å være det hos deg såklart.
 5. Frøkna har plutselig begynt å hoste litt, men det skjer bare om natten. Ettersom hun er en eldre cavalier er jo hjertet første tanke, men det er ingenting annet som tyder på at det skulle være noe galt der. Det går fortsatt i hundre på tur, og pustefrekvens i hvile er godt innenfor normalen. Hva kan det ellers være? Det er mer harking enn hosting egentlig, som om det sitter noe fast øverst i luftveiene.
 6. Yesterday
 7. Thea

  Podcast om hund

  Blir ikke bedre enn Drinking From The Toilet 😊 Agilitypodden, og ikke bare for agilityfolk Cog Dog Radio, spesielt tidlige avsnitt Animal training academy Hundtränarpodden Fenzi dog sports podcast
 8. Mardina

  Tillegg til fulloring på V&H

  Jeg strør litt kruskakli på toppen av VoH og det har gjort underverker for avføringen på min hund 😊 Kruskakli koster heller ikke masse og er drøyt i bruk 😊
 9. Stjerneskinn

  Hvilken rase skal du ha neste gang?

  Hva man ser på som (for) mye jobb er så veldig individuelt. Ja, det er helt klart jobb med en hårhund, men personlig tar jeg heller den jobben på hunden anyday fremfor det ekstra husarbeidet som følger med en f.eks en golden.
 10. Stjerneskinn

  Tillegg til fulloring på V&H

  Det inneholder masse fiber som får mer volum på avføringen, men det er veldig drøyt og skal blandes ut med væske til en passende gelé. Kan brukes både for å binde magen om det er helt suppe eller altså på vanlig måte som fiber. Vanlig fibertilskudd (loppefrøskall, hele eller pulverisert) til hund, bl.a Svenska Djurapoteket selger det.
 11. tillien

  Tillegg til fulloring på V&H

  Kruskakli er en billig og grei fiberkilde hvis det trengs.
 12. Pluto

  Podcast om hund

  Canine Nation 😀
 13. AussieAllTheWay

  Tillegg til fulloring på V&H

  Fiberhusk? Det binder jo væske, så det vil vel gjøre problemet større? Bruker det mye i matlaging, for å binde sammen f.eks "brød"deig, så ser for meg at det bare vil suge tarmen enda mer tom for "glidemiddel" --- Jeg har brukt både å tilsette endel vann, grønnskaper, hele linfrø og tørrfor- det siste blir jo vanskelig for dere. Den med ris forer jeg vår eldste på nå, og jeg merker ikke noen forskjell på henne i forhold til vanlig V&H- men kan jo hende det fungerer for andre.
 14. Mindi

  Podcast om hund

  Hundesuksess Bikkje Pødden Hundorama Non-Stop Unleashed Sexier Than A Squirrel
 15. Vi er motstå regime av kriminelle og korrupte tjenestemenn i den russiske Føderasjonen. Vi ber deg om å hjelpe oss i kampen mot de kriminelle regimet i russland, som er å røve fra Russland og sine borgere gjennom utpressing, vold og drap. I vårt land, den totalitære makt av kriminelle er økende ved rigging valg, undertrykke dissens, og falske patriotisme. Vi kjemper for dette ved å dekke ulovlige handlinger i sosiale nettverkene, som faktisk er betalt for av myndighetene, slik som tyveri økonomiske midler, mord av opposisjonelle politikere, forfølgelse av annerledes tenkende. Vi opprette grupper av likesinnede opprørere. Faktisk er landet opplever orwellianism: svart kalles hvit, krig er fred, uenighet og selvsensur er innført. Men situasjonen er i endring, det Führer-Putin er svekket, og han vil bli erstattet av en mottaker som ikke er mindre skadet og blodtørstige. Folk de er forvirret og Uttrykke sin dissens i kjøkken, Røykfrie rom, og lukket sosiale undersøkelser. En av de sistnevnte viste sjokkerende vantro folk i Russland til makten: i den 2,5 millioner som stemte, bare 2% tillit til den sittende regjeringen. Vi kjemper for vår fremtid, vi er mot militær overtakelse av nabostater, vi er mot krigen med Ukraina, Georgia, mot inntrengning i Hviterussland, Kazakhstan og i de Baltiske Stater. Vi er for uttak av private militære kampanje av Putins lakei Prigozhin fra Libya, Syria, Venezuela, Afrika. Vi er for den Europeiske fremtid i Russland, bli med i den Europeiske Union, full aksept av menneskerettigheter og friheter. Situasjonen i Russland er spent, den kriminelle eliten blir beriket utenfor mål av folket i Russland, som er faktisk tvangsarbeid. Flere handlinger som ble tatt av regimet mot land og folk i løpet av de siste 20 årene: 1. usurpasjon av kraft gjennom konstitusjonell reform - Putin fram til 2035. 2. drap av personer som er upassende for Putin ved spesielle styrker i utlandet og i landet: Skripali, Litvinenko, khangoshvili... 3. ødeleggelse av små og mellomstore bedrifter på grunn av uoverkommelig kreditt, korrupsjon av politiet 4. økonomien er krøllete på plass siden 2008, faktisk, det er en nedgang, nedbrytning 5. ukontrollert avskoging i Sibir ved Kinesisk 6. det å heve pensjonsalderen til gjennomsnittlig levealder (65 år) 7. nedgang i levestandarden til folk - 200euro/måned lønn 8. 20 millioner offisielt fattige i Russland, arbeidende fattige, fattige store familier 9. den høyeste mord og selvmord rate i verden 10. hundrevis av millioner av dollar i politi korrupsjon 11. mislyktes sosialpolitikk: fallet i fødselen pris, utryddelse av Russland årlig av 300 tusen mennesker, forverring av utdanning, medisin Vårt program av handlingen er som følger: - Umiddelbar fjerning fra makten av Putin og hans medarbeidere - Restaurering av konstitusjonelt regime på hele territoriet til den russiske Føderasjonen - Øyeblikkelig stans av alle aggressive kriger utkjempes av Putin-regimet. Deoccupation and deannexation. - Signeringen av en fredsavtale med Ukraina, Georgia, usa og Japan. Bli med i den Europeiske Union og NATO. - Prøving av personer som er involvert i grunnlovsstridig anfall av makten i Russland og langsiktig brudd på Grunnloven. - Forbud mot aktiviteter i undertrykkende spesielle tjenester på territoriet til Russland og gjenkjenne dem som kriminelle. - Lustration. Inndragning av stjålne varer av korrupte tjenestemenn. Etableringen av en "Unexposure Bank." - Nasjonalisering av ulovlig og kriminelt stjålet eiendom og alle nasjonale rikdom, betaling for sin andel til innbyggerne. - Umiddelbar økning av pensjoner og kvoter, lønn av statlige ansatte til nivået av utviklede Europeiske land. - Sosial støtte: reduksjon av pensjonsalder, gratis apotek og legemidler, kommunikasjon og Internett, offentlig transport - Lovgivende konsolidering av hver enkelt innbygger andel av nasjonal rikdom. - Full økonomisk Amnesti for enkeltpersoner og juridiske personer. Tilgivelse for all gjeld på usurious lån. - Avbestilling av eventuelle skatter og avgifter for innbyggerne i landet, så vel som små bedrifter. - Innføring av elektroniske penger for å forebygge korrupsjon. - Overføring av de fleste av myndighet og ansvar til lokalt selvstyre og politiet. - Støtte for fri omsetning av våpen. - Innføringen av den konstitusjonelle lov om sannhet og åpenhet av tjenestemenn på alle nivåer. - Åpne nett verk av myndighetene. Umiddelbar straff av tjenestemenn for å lyve. - Innføring av et visa-regimet med de Sentral-Asiatiske land, Kina. - Etablering av direkte demokrati i Russland. Vi ber deg om å hjelpe oss med å utdanne folk i Russland i sosiale nettverk og fortsette vår kamp mot de kriminelle myndigheter i den russiske Føderasjonen. Et beløp av din hjelp er ikke sammenlignbare for oss! Uavhengig av størrelsen på din støtte, vil vi være takknemlig til deg. https://paypal.me/downloadbase The situation in Russia and our fight against the regime. We are resisting the regime of criminals and corrupt officials in the Russian Federation. We ask you to help us in the fight against the criminal regime in the Russian Federation, which is robbing Russia and its citizens through blackmail, violence and murder. In our country, the totalitarian power of criminals is growing by rigging elections, suppressing dissent, and fake patriotism. We are fighting this by covering illegal actions in social networks that are actually paid for by the authorities such as theft budget funds, assassinations of opposition politicians, persecution of dissenters. We create groups of like-minded rebels. In in fact, the country is experiencing orwellianism: black is called white, war is peace, unanimity and self-censorship are introduced. But the situation is changing, the Fuhrer-Putin is weakening and he will be replaced by a receiver no less corrupt and bloodthirsty. People are confused and Express their dissent in kitchens, Smoking rooms, and closed social surveys. One of the latter showed shocking disbelief people of Russia to power: of the 2.5 million who voted, only 2% trust the current government. We are fighting for our future, we are against the military takeover of neighboring States, we are against the war with Ukraine, Georgia, against penetration into Belarus, Kazakhstan, and the Baltic States. We are for the withdrawal of the private military campaign of Putin's henchman Prigozhin from Libya, Syria, Venezuela, Africa. We are for the European future of Russia, joining the European Union, full acceptance of human rights and freedoms. The situation in Russia is tense, the criminal elite is being enriched beyond measure by the people of Russia, who are in fact forced labor. Several actions taken by the regime against the country and people over the past 20 years: 1. usurpation of power through constitutional reform - Putin until 2035. 2. the killing of persons objectionable to Putin by special forces abroad and in the country: Skripali, Litvinenko, Khangoshvili... 3. destruction of small and medium-sized businesses due to unaffordable credit, corruption of law enforcement agencies 4. the economy is crumpled in place since 2008, in fact, it is a decline, degradation 5. uncontrolled deforestation of Siberia by the Chinese 6. raising the retirement age to the average life expectancy (65 years) 7. drop in the standard of living of the people - 200uero/month salary/wages 8. 20 million officially poor in Russia, working poor, poor large families 9. the highest murder and suicide rate in the world 10. hundreds of millions of dollars in law enforcement corruption 11. failed social policy: the fall in the birth rate, the extinction of Russia annually by 300 thousand people, the deterioration of education, medicine Our program of action is as follows: - Immediate removal from power of Putin and his associates - Restoration of the constitutional regime on the entire territory of the Russian Federation - Immediate stop of all aggressive wars waged by the Putin regime. Deoccupation and deannexation. - Signing of a peace Treaty with Ukraine, Georgia and Japan. Joining the European Union and NATO. - Trial of persons involved in the unconstitutional seizure of power in Russia and long-term violation of the Constitution. - Banning the activities of repressive special services on the territory of Russia and recognizing them as criminal. - Lustration. Confiscation of stolen goods by corrupt officials. The creation of a "Unexposure Bank". - Nationalization of illegally and criminally stolen property and all national wealth, payment of their share to citizens. - Immediate increase of pensions and allowances, salaries of state employees to the level of developed European countries. - Social support: reduction of the retirement age, free medicine and medicines, communication and Internet, public transport - Legislative consolidation of each citizen's share of national wealth. - Full economic Amnesty for individuals and legal entities. The forgiveness of all debts at the usurious loans. - Cancellation of any taxes for citizens of the country, as well as small businesses. - Introduction of electronic money to prevent corruption. - Transfer of most of the powers and responsibilities to local self-government and the police. - Support for free circulation of weapons. - Adoption of the constitutional law on truth and openness of officials at all levels. - Open online work of authorities. Immediate punishment of officials for lying. - Introduction of a visa regime with Central Asian countries, China. - Establishment of direct democracy in Russia. We ask you to help us educate the people of Russia in social networks and continue our fight against the criminal authorities regime in the Russian Federation. Any amount is helpfull for us! Regardless of the size of your support, we will be grateful to you. https://paypal.me/downloadbase
 16. SaraSL

  Podcast om hund

  Hundpodden - Vär bästa vän Drinking from the toilet: Real dogs, real training Animal training academy
 17. simira

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Men handlet det om hundens adferd og oppførsel, eller at hunden hadde sykdom/problemer som ikke kunne løses? Dette er jo en redd hund som rett og slett ikke takler en normal hverdag. Du kan trene bort mye, men frykt er krevende og vanskelig når det ikke har åpenbare årsaker i bunn som det kan gjøres noe med. Det kan godt være at en person med mye erfaring og kunnskap om adferdsproblemer kunne fått denne hunden litt tryggere enn den er i dag, men hunden er seks år, og mye ser ut til å være prøvd allerede. Dette er et hundehold jeg ikke unner noen.
 18. Vestlandsjenta

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Basert på det eier skriver, alle de tingene hunden er redd for, så er det i mitt hode all grunn til å reflektere over om hunden har et verdig liv. Det fremstår ikke slik synes jeg, og vil understreke at det har ikke noe med eier å gjøre. Sannsynligvis har eier her strukket seg lenger enn man skulle kunne forvente av noen. Og om eier kjenner at gleden er borte, så er jo det noe hunden også merker.
 19. QUEST

  Hvilken rase skal du ha neste gang?

  Presis. Jeg syns det er kraftig underkommunisert hvor mye arbeid det faktisk er med røytefrie raser som det er ‘bare å klippe’ og hvor upraktisk en slik pels er. Med mindre man er glad i pelsarbeid ( og det er gjerne en god del mer enn man tror..) så bør man tenke seg godt om før man skaffer seg en ‘lettvindt’ røytefri rase. Med mindre man glattbarberer hunden fester snø seg i pelsen og det i mengder i alt annet en helt tørt føre, kvist, kvas, gress og frø likeså meget og pelsen er alt annet enn vær/kuldebestandig uten solid innpakning. Som allerede nevnt, slik pels bruker også ofte laang tid på å tørke. I praksis vil det si at uten påkledning blir hunden våt/kald eller full av snøklumper /kvist, hvis man skal ha den i en pelslengde som gir litt mer beskyttelse.
 20. QUEST

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Ja, jeg tenker man absolutt bør være forsiktig med å gi slike råd angående en hund man aldri har truffet... Jeg har selv hatt en omplasseringshund som av flere tidligere eiere ble beskrevet som umulig. Denne hunden var en hund som alle som traff han likte , selv ikke-hundemennesker. Fikk flere kommentarer av denne sorten;»‘Har aldri ønsket meg hund , men skulle jeg hatt hund måtte det vært denne». Når man aldri har truffet hverken hund eller eiere , så bør man kanskje ikke være for snar med å stemple hunden som et ‘lost case’ som bør avlives.
 21. Lapras

  Hvilken rase skal du ha neste gang?

  Nå var det jo litt overdrivelse fra min side også. Men jeg har faktisk bare en mor som kan passe hunden min, og jeg blir derfor mer bundet hvis det dukker opp noe. Men jeg sitter ikke akkurat hjemme hele tiden og aldri går ut pga hunden. Jeg planlegger som alle andre. Men ja også økonomi. Jeg har ikke et pengetre i hagen.
 22. Frk.J

  Podcast om hund

  Heihei! Noen som har noen gode tips om podcaster om hund og hundetrening?:)
 23. Hei! Jeg har en hund som egentlig er ganske flink til å ikke ødelegge leker, men jeg opplever at "pipen" blir ødelagt utrolig fort på alle leker jeg har prøvd. Den faller stort sett ut etter et ptar ganger i bruk. Bruker pipeleke som belønning, så tenker ikke altfor store leker, pleier som regel å bruke ball. Noen som har erfaring med en pipeleke(gjerne ball) hvor pipen faktisk holder? Har prøvd tennisballene og de blå og røde ballene til kong, men disse "knekker" jo i skjøtet veldig fort... Tips tas imot med stooor takk!
 24. simira

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Har dere levt med dette i seks år? Hunden har tydeligvis et dårlig utgangspunkt når dere får den allerede 6 uker gammel. Med de problemene du beskriver hadde jeg aldri holdt ut så lenge. Hunden har det garantert heller ikke bra, så jeg ville latt den slippe. Man skal selvfølgelig være forsiktig med å gi slike råd om en hund man aldri har sett, men om hunden har sterke reaksjoner på angst hver eneste dag så ser jeg virkelig ikke noe annen utvei, særlig når dere har prøvd masse. Dette er en hund som ikke vil få det bedre hos noen andre. Det er åpenbart at dere har strukket dere langt og lengre for at den skal ha det best mulig. Det er helt greit å la den slippe.
 25. Nordlyset

  Akkurat nå september

  Jeg fikk dratt på kurset forrige torsdag, og det var veldig deilig, godt å ha litt tid bare med eldstemann 😊 Småen har truffet 13 uker i dag, og hun er altså en så utrolig kjekk valp å ha med å gjøre ! Det hjelper helt sikkert at de verste raptusene blir rettet mot Mattis 😅
 26. Rufs

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Hvis hunden hadde hatt skrekkelig vondt i ryggen over lang tid, ville man avlivet hunden. Det hadde ikke vært bra liv for en hund. Og alle hadde forstått det. Av en eller annen merkelig grunn har flere problemer med at man avliver hunden som har store psykiske problemer, enn når de har fysiske problemer. Selv om det helt klar kan være like vondt/vanskelig. Jeg hadde uten tvil latt denne hunden få slippe. Dere har gjort deres beste, Ta vare på de gode minnene og la den få slippe. ❤️ Jeg ville ikke omplassert en slik hund. Det kan jeg neppe tenke meg vil gjøre en slik hund lykkeligere/bedre
 27. Ravensburger

  Stress og angst - må vi bare gi opp?

  Uffda høres tøft ut. Slik du beskriver det er det en hund som ikke har det bra i det hele tatt. Jeg mener at hund skal være til glede. Når det å ha en hund er mer slitsomt enn givende så er jeg ikke i tvil hva jeg hadde gjort. Omplassering, avliving... Kanskje noen med masse tid kan hjelpe hunden? Kanskje den har det på best på evige grønne marker?
 1. Load more activity


×