Gå til innhold
Hundesonen.no

Kort innføring i kjøpsrettslige rettigheter og plikter

Recommended Posts

I den korte tiden jeg har vært aktiv på forumet, har det dukket opp en del kjøpsrettslige spørsmål. Her følger en "kort" innføring i rettigheter og plikter hovedsakelig for kjøper, men også selger. Man vil forhåpentligvis kunne finne svar på spørsmål som dukker opp i de vanligste situasjoner i et kjøpsforhold. Innføringen vil konsentrere seg om de tilfeller der tingen som overdras ikke er fast eiendom eller elektrisk energi, og der tingen ikke overveiende innebærer tjenester eller arbeid. Ethvert utsagn vil ikke hjemles; rettskildehenvisning finner bare sted ved særlig behov.

I kjøpsretten, som i alle andre rettsområder, finnes ofte ingen absolutte svar. Tolkningen av gjeldende rett i denne innføringen er naturlig nok min egen, men den er i aller høyeste grad forsøkt harmonisert med lovenes forarbeider, kommentarutgaver av lovene, samt bøkene Kjøpsrett, 2 utg., av Viggo Hagstrøm og Avtalerett, 7. utg., av Geir Woxholth. Det er umulig å lage en innføring som dekker alt. Fremstillingen er derfor forenklet. Viktige poenger, som jeg også mener alle burde sette seg inn i, er forsøkt uthevet.

Innføringen er ajourført pr. 01.08.14. Den er skrevet for Hundesonen.no, og det er ikke tillatt å kopiere den annet enn til eget bruk. Forfatteren hefter ikke for tap av noe slag som følger av bruk av innføringen.


De mest relevante lovene
- Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven, heretter også "fkjl.").
- Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven, heretter også "kjl.").
- Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven, heretter også "angrl.").


Utgangspunktet
Etter norsk rett, er utgangspunktet at alle avtaler er bindende - muntlige (med de bevisproblemer dette skulle medføre) så vel som skriftlige. Dette betyr at avtaler om kjøp, som er rettslig bindende, kan gjennomføres med domstolenes hjelp. Er du kjøper eller selger, og du har inngått en avtale om kjøp eller salg, kan du altså normalt ikke trekke deg. Det finnes naturlig nok en rekke unntak til dette, for eksempel dersom avtalen kom i stand grunnet svik, vold, trusler mv. Disse unntakene vil ikke bli omtalt videre her.

Når en avtale om kjøp har kommet i stand, utløser dette en rekke rettigheter og plikter for både kjøper og selger. Dersom kjøper er forbruker, dvs. "en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet", og selger "opptrer i næringsvirksomhet", gjelder bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven (forbrukerkjøp). Hvis dette kravet ikke er oppfylt, for eksempel i kjøp og salg mellom to personer som ikke opptrer i næringsvirksomhet, gjelder bestemmelsene i kjøpsloven tilsvarende (andre kjøp). Kjøpsloven er fullt ut fravikelig gjennom avtale, etablert praksis mellom partene eller sedvane. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, det vil si at en selger ikke har anledning til å gi forbrukeren dårligere vilkår enn det som følger av loven.Angrerett
Dersom kjøpet finner sted ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler (de mest aktuelle tilfellene er muligens salg fra nettbutikk, telefonsalg, salg fra stands og dørsalg), og det er et forbrukerkjøp (se ovenfor), kan kjøper trekke seg fra kjøpet innen 14 dager etter at kjøper mottar varen og et ferdig utfylt angrerettskjema. Angreretten gjelder ikke visse varegrupper - de mest aktuelle unntakene er varer som forringes eller raskt går ut på dato, lyd- eller bildeopptak, eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på. Det er heller ikke angrerett på kjøp utenom faste forretningslokaler der den samlede kontraktssummen (med frakt og eventuelle tilleggskostnader) er på 300 kr eller mindre.

Angreretten er ment å dekke tilfeller der forbrukeren angrer seg fordi denne har gjort et impulskjøp, fått feil inntrykk av varen, følt kjøpspress - eller bare vil trekke seg uten grunn. Selger kan derfor heller ikke kreve at forbrukeren oppgir grunn.

Selger er pliktig til å legge ved ferdig utfylt angrerettskjema, og før inngåelse av avtalen opplyse om angreretten og dennes vilkår, frist og fremgangsmåte, ellers utvides angrefristen med 12 måneder.

Med de begrensninger som gjelder digitalt innhold på fysisk medium (CD, DVD, Blu-ray), kan selger ikke nekte forbrukeren å angre fordi forseglingen er brutt. Forbrukeren kan altså angre etter å ha åpnet og undersøkt varen, selv om en konsekvens av dette er at selger ikke kan selge varen på nytt.

Forbrukeren skal normalt bære returkostnadene. Dersom informasjon om at forbrukeren må bære returkostnadene ved bruk av angrerett ikke er gitt, er det likevel selger som skal bære disse kostnadene.

Forbrukeren må sende tilbake varen innen 14 dager etter at melding er gitt om at denne ønsker å benytte seg av angreretten. Selger kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil varene er mottatt, eller inntil forbrukeren dokumenterer at varene er sendt tilbake. Selger har ikke anledning til å ta gebyrer for at forbrukeren benytter seg av angreretten.


Reklamasjonsrett
Kjøpers rett til å reklamere, dvs. gjøre selger oppmerksom på at denne vil påberope seg en mangel, består av to komponenter:

1) Det foreligger en mangel.
2) Kjøper er innenfor fristen for å reklamere.

1) En mangel foreligger kort fortalt når tingen ikke har de egenskaper som uttrykkelig er avtalt (f.eks. med selger direkte eller gjennom markedsføring), eller når tingen ikke er i samsvar med krav som i alminnelighet kan stilles til ting av samme slag som kjøpet gjelder. Det siste blir i høy grad et vurderingsspørsmål, men de alternative vilkårene i fkjl. § 15 og kjl. § 17 (2) kan være til hjelp. For mer utfyllende om hva som faktisk utgjør og ikke utgjør en mangel i forbrukerforhold, se også fkjl. §§ 16 og 18. Forbrukeren kan eksempelvis ikke gjøre gjeldende mangler denne måtte kjenne til ved kjøpstidspunktet.

2) Reklamasjonsfristen er bare overholdt når to frister er overholdt. For det første, må kjøper reklamere innen rimelig tid - i forbrukerkjøp kan fristen aldri være mindre enn to måneder etter at forbrukeren faktisk oppdaget mangelen. Videre må kjøper reklamere innen to år etter at denne overtok tingen. Er tingen eller deler av tingen ment å vare vesentlig lenger, utvides denne fristen til fem år i forbrukerkjøp. Femårsfristen gjelder eksempelvis TV, PC og mobiltelefoner (for sistnevnte, se den berømte "Mobiltelefondommen", Rt. 2007 s. 1274).

Begge vilkår må altså være oppfylte for at kjøper skal ha en reklamasjonsrett. Dette innebærer for eksempel at en ikke har reklamasjonsrett på brød simpelthen fordi det er muggent etter en uke, selv om en har holdt seg innen begge reklamasjonsfristene. At brød over tid blir muggent, utgjør jo ingen mangel i lovens forstand. (Det er en annen sak om selger skulle love at dette ikke skjer, eller brødet skulle markedsføres med at det holder i to uker.)


Retting og omlevering
I forbrukerkjøp kan forbruker som utgangspunkt velge mellom retting eller omlevering for selgers regning. Dette gjelder ikke hvis kravet er umulig, eller volder selger urimelige kostnader. I "Støvlettheldommen", Rt. 2006 s. 179, kom Høyesterett frem til at selger kunne kreve å rette dersom omlevering ville være to til tre ganger så dyrt som retting.

I andre kjøp er hovedregelen at kjøper bare kan kreve retting, og omlevering bare dersom mangelen er vesentlig. Kjøper kan ikke kreve omlevering dersom kravet er umulig, eller det vil medføre så stor ulempe eller kostnad at det står i "vesentlig misforhold til kjøperens interesse". Selger kan kreve å omlevere.

Retting eller omlevering skal skje uten kostnader for kjøper og uten vesentlig ulempe (utenom forbrukerkjøp gjelder sistnevnte krav bare når selger tilbyr avhjelp). Dette betyr at alle utgifter forbundet med avhjelpen skal dekkes av selger - mest aktuelt er frakt. Kjøper må imidlertid finne seg i å forskuttere mindre utgifter.

I forbrukerkjøp er det også inntatt en bestemmelse om at avhjelp skal skje innen rimelig tid. Hva som er "rimelig tid" avhenger blant annet av varens art, mangelens art og formålet med kjøpet. Forarbeidene nevner at "kurante reparasjoner bør kunne utføres ganske omgående, for eksempel innen noen dager". Det er umulig å gi eksakte tidsangivelser her - det mest naturlige vil være å se på hva som er normalt i bransjen.

Dersom avhjelpen gjør at forbrukeren er avskåret fra å bruke tingen i mer enn én uke, kan forbrukeren kreve å få låne en erstatningsgjenstand. Dette kravet må være rimelig i forhold til ulemper og kostnader som påføres selger.

Selger har ikke rett på flere enn to rettingsforsøk for samme mangel i forbrukerkjøp.


Prisavslag og heving
Dersom retting eller omlevering ikke skjer eller kan skje i samsvar med avsnittet over, vil enhver verdireduserende mangel gi rett til prisavslag svarende til verdiforskjellen på leveringstidspunktet.

I forbrukerkjøp kan man ikke kreve prisavslag ved brukte ting kjøpt på auksjon, når forbrukeren har anledning til å være til stede. I andre kjøp kan kjøper ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon overhodet.

I stedet for prisavslag, kan forbrukeren kreve heving når mangelen ikke er uvesentlig. I andre kjøp må mangelen være vesentlig - dette er et noe strengere krav.


Krav mot tidligere salgsledd
Alle kravene ovenfor kan av kjøper rettes mot et tidligere salgsledd, såfremt selgeren kunne gjort det samme mot det samme leddet. I forbrukerforhold kan det eksempelvis være aktuelt å reklamere til produsenten dersom selgeren har gått konkurs. I andre kjøpsforhold kan det være aktuelt å reklamere til næringsdrivende i stedet for kjøper, når dette utløser bedre rettigheter (husk at selgers forhold til tidligere salgsledd kan reguleres av forbrukerkjøpsloven, selv om forholdet mellom kjøper og selger reguleres av kjøpsloven).


Garanti og åpent kjøp
Garantier er ikke det samme som reklamasjonsrett. Garantier er avtaler med produsent eller selger (eksempelvis gjennom markedsføring) som skal gi bedre rettigheter enn loven, for eksempel ved at produsenten hefter for mangler i lengre tid enn det som følger av loven. Her må man lese garantivilkårene!

På samme måte er åpent kjøp noe selger velger å tilby. Her står selger fritt til å gi bedre vilkår enn det som følger av loven, slik at man under visse vilkår kan gå fra kjøpet. Les vilkårene!


Klage
Det anbefales alltid at all korrespondanse mellom kjøper og selger etter at kjøpet har funnet sted skjer skriftlig, i tilfelle det i etterkant blir aktuelt med klage til Forbrukerrådet, eller det blir aktuelt å forfølge saken rettslig på andre måter.

Dersom kjøper er forbruker, og saken faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, angrerettloven eller håndverkertjenesteloven, kan man som kjøper få saken behandlet hos Forbrukerrådet. Saksbehandlingstiden er imidlertid lang, og Forbrukerrådet kan bare komme med veiledende utsagn til partene. Imidlertid kan begge parter deretter bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget (FTU), og FTU vil kunne fatte vedtak i saken. Dette vedtaket er bindende overfor partene, hvilket også åpner for at man med namsmannens hjelp kan få kravet inndrevet. Vedtaket kan ankes til tingretten.

Dersom kjøpet finner sted utenfor Norge, men innen EU, for eksempel ved ferieopphold og reiser, kan forbrukeren klage til Forbruker Europa. Merk at kjøpet da vil reguleres av direktiv 1999/44/EF. Selv om forbrukerkjøpsloven er basert på dette direktivet, er det visse forskjeller.

 • Like 9

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Forumet fortsetter under annonsen

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive • Nye innlegg

  • Hei!  Jeg og kjæresten er i fasen der vi vurderer å skaffe oss hund. Han har ingen tidligere erfaring med hund, men jeg hadde en border collie da jeg var liten. I tillegg til det har jeg alltid hatt en brennende interesse for hunder og lest alt jeg har kommet over av hundebøker om trening ol, prøver alltid å få med meg utstilling/agility hvis det er i område og passer ofte på andres hunder. Nå som jeg ser etter ny hund ser jeg etter en hund som kan være med meg over alt og fylle hverdagen min med morsomme aktiviteter.  Krav: Kan gå løs Lite lyd Lett å trene Er med på det meste av tur og trening  I tillegg har jeg sett på litt raser jeg vurderer selv, hadde vært supert hvis andre kunne komme med innspill. 😁 Jaktgolden, toller, aussie, bc, finsk lapphund, staff
  • Tusen takk, han er virkelig herlig 🥰 Jeg har blitt helt frelst siden han kom i hus, vurderer sterkt nå en langbein nr 2 etter hvert... Reisingen går helt fint, bortsett fra at det er forferdelig dyrt! Siden vi skal til Tromsø er vi nødt til å mellomlande i Oslo, noe som vil si at jeg må bestille to sett med billetter til meg og han da Norwegian ikke lar oss fly gjennomgående fra utland med hund.... Mellom Oslo og Budapest har vi alltid selskap av flere vet.studenter som fly med hund så det er jo hyggelig, selv om det er litt surt når de fleste er hjemme når vi kommer fram til Oslo mens vi bare er halvveis   Selve hunden er en drøm å fly med heldigvis, trygg og fin i buret sitt og tåler det helt fint. En del ganger virker det nesten som om han våknet først når jeg kommer og henter han, så det er godt å se at han er rolig og har det tilsynelatende bra inni der ❤️ Han er også en sånn som frivillig oppsøker buret sitt hvis det står framme og liker å legge seg inni der så jeg føler meg ganske trygg på at det går fint for han å være med å fly, selv om jeg selvsagt unngår det så mye som mulig. Jeg får han jo ut i Oslo ettersom vi ikke flyr gjennomgående, så da må jeg hente ut alt, gjennom tollen med hunden og så sjekke inn alt på nytt igjen. Men da pleier vi å ha et par timer så han får gått ut og tisset før vi slapper av på Gardermoen sammen før vi skal videre. Budapest er virkelig en super by for oss som liker hunder ja! Deilig at de er så akseptert og blir sett på så positivt, selv om det er litt trist at det føles såpass banebrytende for en nordmann 😓
  • Hei Jeg skal vaksinere og idmerke ett valpekull neste uke før de blir levert til sine nye hjem. Hva betaler dere pr valp for dette hos deres vet? 😊 Hva har totalkostnadene blitt ved dette? På den lokale vet'en hørtes det ut som idmerking + reg i dyreid kom på 300, - pr stk, og vaksinering ca 200,- pr stk + honoraret som muligens vil komme på ca 750,- +/-. Høres dette ut som en grei pris? Mitt første valpekull skjønner dere så er ikke helt inne på priser og sånt akkurat der. 
  • Han er utrolig fin, altså! 😍 Jeg har en soft spot for løpedyr, må innrømme det. Hvordan er det å reise med ham til Budapest?  Gøy å lese om livet i Budapest, det virker deilig å kunne ha med hunden over alt.  
  • Skal prøve å bli flinkere til å oppdatere her i tråden framover, det er jo såå gøy å se tilbake på 😄 Siden sist har det skjedd en del. Vi har begynt (og overlevd) på første del av 3.klasse, noe som føles helt vanvittig. Nå denne uken er det "Half way party", og jeg sliter litt med å skjønne at vi faktisk er halvveis i studiet allerede 🤯Jeg stortrives jo og synes ikke jeg føler meg spesielt egnet til å gå ut i jobb som selvstendig VETERINÆR med det første, så trøster meg med at det er et par år igjen 😱Nå er fagene mye mer relevante da, og det err veldig gøy! Vi lærer labdiagnostikk, klinisk diagnostikk og har begynt med ting som røntgen osv., og jeg kan nå se på et blodprøveresultat og faktisk forstå mye av det som står der 😅Denne uka har vi også første dag på stordyrsklinikken, det blir veldig spennende! Hundemessig så har det skjedd mye men samtidig lite, da han for det meste har vært støttedyr i det mest utfordrende semesteret jeg har hatt så langt. Før vi begynte på det var vi imidlertid en ny tur på Høstutstillinga i Tromsø der han debuterte som valp året før. Denne gangen stakk han av med CERT begge dagene og en BIM, så det var kjempeartig!  Sliten premieplukker 🥰 Stolt ❤️ Knallvær fikk vi også for en gangs skyld! Det skjer så godt som aldri i Tromsø at været klaffer med utearrangementer som hundeutstilling. Året før var det 5 grader og regn 😁 I tillegg fikk han prøve seg på lure coursing for første gang i sommer, men bare på hobby-nivå da det såvidt jeg vet dessverre ikke finnes noe organisert opplegg i Tromsø-området. Han var et naturtalent og overrasket meg stort! Det var helt rått å se på så det må vi ha et mål om å gjøre flere ganger. Selv synes han det var det morsomste han hadde vært med på noen gang, utrolig gøy for både hund og eier så det kan vi varmt anbefale til alle myndeeiere! Det sure er jo at det er masse organisert trening av den typen her nede i Budapest men jeg har ikke bil, så da blir det veldig vanskelig å få blitt med på noe med en gang 😒 Det ligger jo alltid utfor selve byen, og jeg tror til og med de har laget eget lc-anlegg her nede nå! Må se om jeg ikke kan finne meg en løsning på det somehow etterhvert, problemene er bare tid og transport. Før jul hadde han seg et skikkelig uhell da vi var hjemme i Norge en tur. Vi var på skogstur en mandags morgen og der sneiet han en brukket grein da han løp forbi. Det endte med et digert kutt på siden av brystkassen og mange sting, der de plukket trefliser fra langt inni siden på han 😣Heldigvis har jeg noen fantastiske foreldre som stilte opp da jeg var nødt til å fullføre semesteret i Ungarn, så de var sykepleiere for gullet mens jeg ble hundeløs i en laang, trist måned her nede i Budapest. Det var mye veterinærbesøk i den perioden der, men resultatet har blitt fantastisk bra heldigvis og han er helt fin igjen nå ❤️ Nå i våres har vi også vært en del hos veterinær pga en brukket hjørnetann hos dyret, og der fant vi ved en tilfeldighet også ut at han har kronisk pankreatitt. Det har vel vært så godt som symptomfritt på han, men det kan samtidig forklare mye. Han har alltid hatt vanskelig for å legge på seg og dårligere pels enn mange andre whippeter vi kjenner, samt vært sensitiv i magen, og alt dette har bedret seg nå som han får diett-fôr heldigvis. Pankreatitt har jeg jo hatt om på skolen i semesteret som var, så det kom som en skikkelig overraskelse at min egen hund fikk den diagnosen rett etterpå uten at det noen gang hadde falt meg inn at han kunne ha det da jeg lærte om det. 🤦🏼‍♀️ Jeg er utrolig glad vi fant ut av det nå, for det kan bli skikkelig skummelt dersom man fortsetter å trigge det med fet mat og det plutselig videreutvikler seg til akutt pankreatitt 😕  Jeg har virkelig fått øynene opp for at små ting ofte kan være tegn på noe større som foregår, så heretter kommer jeg til å få utredning på slike småting med en gang dersom noe virker litt rart. Har jo reagert på at det har vært vanskelig å få han opp i vekt, men trodde bare det kom av at han er så aktiv som han er og "bare er sånn" men det viste seg jo å ikke være tilfellet. Nå er han imidlertid i superform, spiser som aldri før og er i verdens beste humør! Han har jo rukket å fylle to år siden sist, og han har roet seg kraftig og blitt en ren fryd å ha med å gjøre 🥰Nå er han med over alt på fluff-teppet sitt, legger seg pent ned og sover om vi nå er på café, lesesal eller i forelesning spiller ingen rolle. I nutrition-lecture sammen med shæresten, Bambi, som vi mistenker også har en del whippet i seg 🥰 Vel, nå går det hvertfall skikkelig mot VÅR i Budapest! Det blir lysere og varmere for hver dag som går og det er så UTROLIG deilig, jeg har ikke ord! Pelsen ligger og koser seg i solflekker, vi kan gå på bytur og spise is eller dra på løpetur ute på Margit-øya 😍 Håper det fortsetter sånn som dette de neste ukene! Sånn går no dagan! Det er tur, skole og soffa som gjelder! 😁
 • Nylig opprettede emner

×