Jump to content
Hundesonen.no
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Nye innlegg

  • Canine Nation¬†ūüėÄ
  • Fiberhusk? Det binder jo v√¶ske, s√• det vil vel gj√łre problemet st√łrre? Bruker det mye i matlaging, for √• binde sammen f.eks "br√łd"deig, s√• ser for meg at det bare vil suge tarmen enda mer tom for "glidemiddel"¬† --- Jeg har brukt b√•de √• tilsette endel vann, gr√łnnskaper, hele linfr√ł og t√łrrfor- det siste blir jo vanskelig for dere.
   Den med ris forer jeg vår eldste på nå, og jeg merker ikke noen forskjell på henne i forhold til vanlig V&H- men kan jo hende det fungerer for andre.
  • Hundesuksess Bikkje P√łdden Hundorama Non-Stop Unleashed Sexier Than A Squirrel
  • Vi er motst√• regime av kriminelle og korrupte tjenestemenn i den russiske F√łderasjonen. Vi ber deg om √• hjelpe oss i kampen mot de kriminelle regimet i russland, som er √• r√łve fra Russland og sine borgere gjennom utpressing, vold og drap. I v√•rt land, den totalit√¶re makt av kriminelle er √łkende ved rigging valg, undertrykke dissens, og falske patriotisme.
   Vi kjemper for dette ved å dekke ulovlige handlinger i sosiale nettverkene, som faktisk er betalt for av myndighetene, slik som tyveri
   √łkonomiske midler, mord av opposisjonelle politikere, forf√łlgelse av annerledes tenkende. Vi opprette grupper av likesinnede oppr√łrere. Faktisk er landet opplever orwellianism: svart kalles hvit, krig er fred, uenighet og selvsensur er innf√łrt.
   Men situasjonen er i endring, det F√ľhrer-Putin er svekket, og han vil bli erstattet av en mottaker som ikke er mindre skadet og blodt√łrstige. Folk de er forvirret og Uttrykke sin dissens i kj√łkken, R√łykfrie rom, og lukket sosiale unders√łkelser. En av de sistnevnte viste sjokkerende vantro folk i Russland til makten: i den 2,5 millioner som stemte, bare 2% tillit til den sittende regjeringen. Vi kjemper for v√•r fremtid, vi er mot milit√¶r overtakelse av nabostater, vi er mot krigen med Ukraina, Georgia, mot
   inntrengning i Hviterussland, Kazakhstan og i de Baltiske Stater. Vi er for uttak av private milit√¶re kampanje av Putins lakei Prigozhin fra Libya, Syria, Venezuela, Afrika. Vi er for den Europeiske fremtid i Russland, bli med i den Europeiske Union, full aksept av menneskerettigheter og friheter. Situasjonen i Russland er spent, den kriminelle eliten blir beriket utenfor m√•l av folket i Russland, som er faktisk tvangsarbeid.¬† Flere handlinger som ble tatt av regimet mot land og folk i l√łpet av de siste 20 √•rene:
   1. usurpasjon av kraft gjennom konstitusjonell reform - Putin fram til 2035.
   2. drap av personer som er upassende for Putin ved spesielle styrker i utlandet og i landet: Skripali, Litvinenko, khangoshvili...
   3. √łdeleggelse av sm√• og mellomstore bedrifter p√• grunn av uoverkommelig kreditt, korrupsjon av politiet
   4. √łkonomien er kr√łllete p√• plass siden 2008, faktisk, det er en nedgang, nedbrytning
   5. ukontrollert avskoging i Sibir ved Kinesisk
   6. det å heve pensjonsalderen til gjennomsnittlig levealder (65 år)
   7. nedgang i levestandarden til folk - 200euro/m√•ned l√łnn
   8. 20 millioner offisielt fattige i Russland, arbeidende fattige, fattige store familier
   9. den h√łyeste mord og selvmord rate i verden
   10. hundrevis av millioner av dollar i politi korrupsjon
   11. mislyktes sosialpolitikk: fallet i f√łdselen pris, utryddelse av Russland √•rlig av 300 tusen mennesker, forverring av utdanning, medisin V√•rt program av handlingen er som f√łlger:
   - Umiddelbar fjerning fra makten av Putin og hans medarbeidere
   - Restaurering av konstitusjonelt regime p√• hele territoriet til den russiske F√łderasjonen
   - √ėyeblikkelig stans av alle aggressive kriger utkjempes av Putin-regimet. Deoccupation and deannexation.
   - Signeringen av en fredsavtale med Ukraina, Georgia, usa og Japan. Bli med i den Europeiske Union og NATO.
   - Pr√łving av personer som er involvert i grunnlovsstridig anfall av makten i Russland og langsiktig brudd p√• Grunnloven.
   - Forbud mot aktiviteter i undertrykkende spesielle tjenester på territoriet til Russland og gjenkjenne dem som kriminelle.
   - Lustration. Inndragning av stjålne varer av korrupte tjenestemenn. Etableringen av en "Unexposure Bank."
   - Nasjonalisering av ulovlig og kriminelt stjålet eiendom og alle nasjonale rikdom, betaling for sin andel til innbyggerne.
   - Umiddelbar √łkning av pensjoner og kvoter, l√łnn av statlige ansatte til niv√•et av utviklede Europeiske land.
   - Sosial st√łtte: reduksjon av pensjonsalder, gratis apotek og legemidler, kommunikasjon og Internett, offentlig transport
   - Lovgivende konsolidering av hver enkelt innbygger andel av nasjonal rikdom.
   - Full √łkonomisk Amnesti for enkeltpersoner og juridiske personer. Tilgivelse for all gjeld p√• usurious l√•n.
   - Avbestilling av eventuelle skatter og avgifter for innbyggerne i landet, så vel som små bedrifter.
   - Innf√łring av elektroniske penger for √• forebygge korrupsjon.
   - Overf√łring av de fleste av myndighet og ansvar til lokalt selvstyre og politiet.
   - St√łtte for fri omsetning av v√•pen.
   - Innf√łringen av den konstitusjonelle lov om sannhet og √•penhet av tjenestemenn p√• alle niv√•er.
   - Åpne nett verk av myndighetene. Umiddelbar straff av tjenestemenn for å lyve.
   - Innf√łring av et visa-regimet med de Sentral-Asiatiske land, Kina.
   - Etablering av direkte demokrati i Russland. Vi ber deg om √• hjelpe oss med √• utdanne folk i Russland i sosiale nettverk og fortsette v√•r kamp mot de kriminelle myndigheter i den¬† russiske F√łderasjonen. Et bel√łp av din hjelp er ikke sammenlignbare for oss! Uavhengig av st√łrrelsen p√• din st√łtte, vil vi v√¶re takknemlig til deg.
   https://paypal.me/downloadbase
   The situation in Russia and our fight against the regime. We are resisting the regime of criminals and corrupt officials in the Russian Federation. We ask you to help us in the fight against the criminal regime in the Russian Federation, which is robbing Russia and its citizens through blackmail, violence and murder. In our country, the totalitarian power of criminals is growing by rigging elections, suppressing dissent, and fake patriotism. We are fighting this by covering illegal actions in social networks that are actually paid for by the authorities such as theft
   budget funds, assassinations of opposition politicians, persecution of dissenters. We create groups of like-minded rebels. In
   in fact, the country is experiencing orwellianism: black is called white, war is peace, unanimity and self-censorship are introduced. But the situation is changing, the Fuhrer-Putin is weakening and he will be replaced by a receiver no less corrupt and bloodthirsty.  People are confused and Express their dissent in kitchens, Smoking rooms, and closed social surveys. One of the latter showed shocking disbelief people of Russia to power: of the 2.5 million who voted, only 2% trust the current government. We are fighting for our future, we are against the military takeover of neighboring States, we are against the war with Ukraine, Georgia, against penetration into Belarus, Kazakhstan, and the Baltic States. We are for the withdrawal of the private military campaign of Putin's henchman Prigozhin from Libya, Syria, Venezuela, Africa. We are for the European future of Russia, joining the European Union, full acceptance of human rights and freedoms. The situation in Russia is tense, the criminal elite is being enriched beyond measure by the people of Russia, who are in fact forced  labor. Several actions taken by the regime against the country and people over the past 20 years:
   1. usurpation of power through constitutional reform - Putin until 2035.
   2. the killing of persons objectionable to Putin by special forces abroad and in the country: Skripali, Litvinenko, Khangoshvili...
   3. destruction of small and medium-sized businesses due to unaffordable credit, corruption of law enforcement agencies
   4. the economy is crumpled in place since 2008, in fact, it is a decline, degradation
   5. uncontrolled deforestation of Siberia by the Chinese
   6. raising the retirement age to the average life expectancy (65 years)
   7. drop in the standard of living of the people - 200uero/month salary/wages
   8. 20 million officially poor in Russia, working poor, poor large families
   9. the highest murder and suicide rate in the world
   10. hundreds of millions of dollars in law enforcement corruption
   11. failed social policy: the fall in the birth rate, the extinction of Russia annually by 300 thousand people, the deterioration of education, medicine Our program of action is as follows:
   - Immediate removal from power of Putin and his associates
   - Restoration of the constitutional regime on the entire territory of the Russian Federation
   - Immediate stop of all aggressive wars waged by the Putin regime. Deoccupation and deannexation.
   - Signing of a peace Treaty with Ukraine, Georgia and Japan. Joining the European Union and NATO.
   - Trial of persons involved in the unconstitutional seizure of power in Russia and long-term violation of the Constitution.
   - Banning the activities of repressive special services on the territory of Russia and recognizing them as criminal.
   - Lustration. Confiscation of stolen goods by corrupt officials. The creation of a "Unexposure Bank".
   - Nationalization of illegally and criminally stolen property and all national wealth, payment of their share to citizens.
   - Immediate increase of pensions and allowances, salaries of state employees to the level of developed European countries.
   - Social support: reduction of the retirement age, free medicine and medicines, communication and Internet, public transport
   - Legislative consolidation of each citizen's share of national wealth.
   - Full economic Amnesty for individuals and legal entities. The forgiveness of all debts at the usurious loans.
   - Cancellation of any taxes for citizens of the country, as well as small businesses.
   - Introduction of electronic money to prevent corruption.
   - Transfer of most of the powers and responsibilities to local self-government and the police.
   - Support for free circulation of weapons.
   - Adoption of the constitutional law on truth and openness of officials at all levels.
   - Open online work of authorities. Immediate punishment of officials for lying.
   - Introduction of a visa regime with Central Asian countries, China.
   - Establishment of direct democracy in Russia. We ask you to help us educate the people of Russia in social networks and continue our fight against the criminal authorities regime  in the Russian Federation. Any amount is helpfull for us! Regardless of the size of your support, we will be grateful to you.
   https://paypal.me/downloadbase
    
  • Hundpodden - V√§r b√§sta v√§n Drinking from the toilet: Real dogs, real training Animal training academy
 • Nylig opprettede emner

×