Gå til innhold
Hundesonen.no

vivere

Medlemmer
 • Innholdsteller

  69
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  2

vivere last won the day on 24. April

vivere had the most liked content!

Nettsamfunnsomdømme

94 Excellent

Om vivere

 • Rang
  Nykommer
 1. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Uten på noen måte være eller virke avvisende må jeg få gjenta @Kangerlussuaq sitt innlegg tidligere i denne tråden om at det er ikke dette denne tråden handler om. Det står deg fritt å diskutere global og nasjonal naturforvaltning men da i en ny tråd slik at vi holder oss til retningslinjene for sonen. Denne handler om veksten av hjortedyr i Sogn og Fjordane hvor jeg argumenterer for at jakt utført av jegere er mer effektivt enn jakt av dyr som a) ikke går på hjort eller b) ikke er naturlige i dette området og som forvaltningen har bestemt ikke skal være der
 2. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  [--] Siste kommentaren min var rettet til @Malamuten Jeg er enig i noe av det du skriver men som er utenfor tema i denne tråden. Dersom du holder deg til ditt opprinnelige innlegg er vi innenfor regelverket til sonen Tråden handler om lenken du la ut om at "Vestlandet fløymer over av hjort. I fjor vart det skote 11.500 hjortar berre i Sogn og Fjordane, men alt tyder på at det likevel er blitt meir hjort enn nokon sinne." hvor du hadde noen tanker om populasjonskontroll ved bruk av rovdyr. Jeg har argumentert for at det kanskje ikke er så lurt, at ordinær jakt kanskje er mer effektivt og bedre og har stilt noen konkrete spørsmål hvordan man evt skulle administrere og kontrollere den økte rovdyrbestanden som er nødvendig i f m uttak av så mange hjortedyr. Red: Du skrev: " På den andre siden står man og surker i avisa om at det er en eksplosjon av hjort og ingen vil skyte de, og de gjør samfunnsskader. Man hadde antakeligvis ikke hatt så store problemer med populasjonseksplosjon av byttedyr om rovdyr hadde vært tilstede." Nåvel: Såvidt jeg vet er ikke hjort et naturlig byttedyr for jerv, at bøndene vil ha jerv vekk er fordi den går på sau. Vestlandet har svjv ikke hatt noen ulvebestand av betydning de siste 200(?) år. Klimamessig er vestlandet ikke det mest optimale for ulv. At det ikke blir skutt flere hjort er iflg avisa fordi den gamle generasjonen av jegere snart er borte og det er pt for få unge til å håndere den økte veksten i bestanden. Det handler ikke om at ingen vil skyte hjort men at det er for få jegere. Om hjort skriver artsdatabanken blant annet at "I de fleste områder der hjorten lever i Norge har den få naturlige predatorer utenom mennesket. Leveområdene er stort sett uten ulv og bjørn, som under normale forhold er de rovdyrartene som beskatter hjort mest." (fordi landbruk er en prioritert næring) og at "Hjort kan rammes av mange sykdommer og parasitter som hjortelusflue, hjernemark, lungemark, innvollsmark og katarrfeber. Den er dessuten mellomvert for skogflått, som kan være bærere av sykdommer som borrelia og TBE-virus. En stor bestand av hjort påvirker utvilsomt flåttmengden og dermed risikoen for å bli smittet av flåttbårne sykdommer". Rovdyr som tar hjort kan derfor være mellomverter for parasitter som ikke er ønsket verken for mennesker eller dyr.
 3. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Jeg forsøkte å gi et lite bidrag til hvorfor jeg tror at "populasjonskontroll, også utført av rovdyr, kunne jo fort ha endre på det faktum at det går dyr gatelangs. " ikke er noen god idé. Verken i Bergen eller andre steder. Frislipp av ulv og jerv altså Ørna til @Kangerlussuaq flyr hvor den vil, og de firbeinet løper dit der er enklest å jakte mat. Det er nødvendigvis ikke i Bergens gater eller i hjorteterreng ellers. Hvordan dere skal kunne administrere og kontrollere det er for meg en gåte som jeg gjerne skulle hatt svar på. Et annet spørsmål er hvor man skal hente alle disse rovdyra fra for det må nødvendigvis bli flere enn noen flokker. Motstanden mot ulv er stor, både i Storting og ellers (Senterpartiet står sterkt i vest) og hvordan skal man få lokalbefolkningen til å akseptere rovdyr i tidligere rovdyrfrie nabolag. Mye jeg lurer på i denne sammenhengen Jeg antar dere har svar på dem alle. Red: En annen sak som ikke er nevt er at ved jakt er det dyr man unnlater å felle slik at man skåner genetisk verdifulle dyr. Slike hensyn tar ikke rovdyrene.
 4. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Vel... både jakt på hjort, rådyr og elg er så vidt jeg vet kvoteregulert i f t bestandstall som er innrapportert fra jakta året før. Kvotene reguleres for hvert år. Noen ganger opp og noen ganger ned. Det er opp til kommune og evt fylkesadministrasjon å regulere uttak av slike dyr i f t telling og rapporter. Når det gjelder "statlig uttak" av rovdyr så er den etter min mening i henhold til eksisterende lovverk. Man kan selvsagt mene at loven og forskriftene om uttak av skadedyr er feil og må revideres, men at SNO og stat- og fylkesadministrasjoner følger lovverket er det ingen tvil om. Jeg har ikke hørt om at ulv har jaktet for mye dyr innenfor sine revirer. Iflg reportasjer i media fortviler enkelte skogeiere over elgens nedbeiting av skogsvirke innenfor ulvesona, noe som etter min mening kan tyde på at bestandsmålene for uttak av elg er for lave. Å øke antall ulv for å ta ut mer elg i disse områdene tror jeg ikke vil monne synnerlig og sett i forhold til motstanden mot ulv både generelt og spesielt tror jeg ingen politikere vil tenke tanken om å foreslå øking av ulvebestanden utover dagens antall dyr. Idag har man mer effektive måter å regulere bestanden av rådyr, hjort og elg på enn å slippe et større antall ukontrollerbare (tildels habituerte) rovdyr i terreng som er ment for næringsinteresser og rekreasjon for folk flest inkludert folk med hunder. Regulering av bestanden av rådyr, hjort og elg skal foregå ved kontrollert jakt og ikke av frislipp av rovdyr i terreng hvor både folk og andre dyr ferdes.
 5. Kattetråden!

  Om dette er Bertil eller Sven er ikke godt å si. Kattene til vår venninde Kirsti er prikk like for oss som ikke ser dem til daglig. Den ene er veldig sosial mens den andre holder seg unna folk den ikke kjenner godt. Kanskje er det Bertil... eller er det Sven?
 6. Endring av hjemmesidelayout?

  Min fungerer også på mobil og brett, men skulle gjerne hatt noe som var mer brukervennlig. Teksten og menyene blir litt for små slik at sidene må "zoomes" inn for å bli lesbare. Bruker opplegg fra et firma som jeg synes er gode på utvikling av layout og menyer men er redd jeg må gjøre en relativ omfattende jobb om jeg skal konvertere til dagens mer mobilvennlige utseende
 7. Noen som har endret "gammeldagse" hjemmesider til sider som er lesbare for mobil og nettbrett?
 8. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Trolig fordi loven ikke hjemler det. Det må i så fall lovreguleres som er en sak for Regjering og Storting.
 9. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Pr idag er det vel bare tillatt med gluggejakt på rev og fellejakt på mink og dyr som er svartelistet? Jeg vet ikke om andre dyr hvor åtejakt er tillatt. Så vidt jeg vet advarte Mattilsynet i år mot fôring av de store beitedyrene av hensyn til spredning av skrantesjuke. Likevel ble det gjennomført lokalt her for å beskytte lokalbefolkningen mot elg som trakk inn i bebyggelsen og utgjorde en fare for folka der. En annen årsak var evt spredning av smittsomme sykdommer og at elver og drikkevann kunne bli "forpestet" av råtnende dyrekadavre.
 10. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Administrering av vilt er et ansvar som utøves av lokale og regionale myndigheter. Jeg kjenner lite til hvordan det bestemmes. Det er vel heller ikke slik at rovdyr slaktes ned for fote. Det er ikke ofte man tar ut rovdyr og da for å holde bestanden nede i h t inngåtte avtaler mellom staten og berørte organisasjoner. En sjelden gang - slik som i vinter - for blant annet å hindre konflikter i f t lokalbefolkningen. Foring av elg, rådyr og hjort i snørike vintre er ikke så dumt som det kanskje ser ut som. Selvdøde dyrekadavre i utmark trekker lett til seg andre rovdyr som bør kontrollleres i f t folk og dyrevelferd. En øking i bestanden av rødrev f eks kan som resultat medføre øking av parasitter som skabb og revens dvergbendelorm som igjen er lite ønskelig p g a smittefare til f eks hunder og andre pelsdyr.
 11. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Tja, dersom man virkelig ønsker populasjonskontroll v h a rovdyr i tettbebodde og befolkningsnære strøk måtte man vel endre strukturen i landbruket og i bynære strøk? Her på mine trakter hvor det er flust med elg og nokså mye hjortedyr velger ulven heller den mer tilgjengelige sauen som byttedyr. Én enslig ulvetispe som passerte noen hundre meter fra huset vårt drepte i løpet av av ca én uke ca 300 sau og lam i et område hvor det kryr av elg og hjort. For å unngå vilttragedier valgte sauebønder ikke langt unna mitt bosted å fóre en utsultet elgstamme på jorder unna bebyggelse. En medvirkende årsak var faren for personskader på voksne og barn fra elg som trekker inn ibebyggelsen. Jeg tviler på om ulv ville klart å redusere antall elg i samme område og hva med beitedyr sommerstid? Legge ned landbruk til fordel for en ulvestamme som ikke er en naturlig del av faunaen i distriktet? Forskning viser at en ulveflokk kan bruke flere dager på grovsøk og finsøk før nedlegging av ett av de byttedyrene som det er naturlig for ulven å jakte på, d v s elg, hjortedyr og rein. I ett av 10 - 15 forsøk lykkes ulven å nedlegge byttet. For ulven betyr det mange dager med jakt uten suksess. Etter avsluttet vellykket jakt kan ulven hvile i mange dager. For ulven er jakt energikrevende og den bruker tid på hvile og restituere seg før neste jakt. Sett i forhold dette vil man ha behov for enormt mange ulvedyr for å begrense en hjortestamme med det antall dyrsom det her skrives om. En annen sak er hvor naturlig det er med ulv og andre rovdyr i deler av landet. Både ulv og jerv er kuldekjære arter mens hjort er det motsatte. Klimaendringer er forhold som må tas i betraktning. Iflg Norsk skogmuseum på Elverum søker stadig flere kuldekjære rovdyr til fjells hvor temperaturen er lavere og vintersesongen lengre. Hvor naturlig er det at disse dyrene vil etablerere seg i de mye varmere hjorteterrengene på sør og vestlandet som som også har den største populasjonen av sau og geit her til lands. Hvor sansynlig er det at rovdyrene selekterer hjortedyrene og unngår landbruksdyr som det finns flere av på beite sommerstid og som er et langt lettere bytte for rovdyrene? At hjorten trekker østover - trolig p g a klimaendringer og konkuransse i "matfatet" der den er betyr at den konkurrerer om samme mat som den allerede eksisterende stammen av elg og rådyr dit den kommer. Og vi vet at skogen i deler av dette området allerde er nedbeitet og lite egnet for mer beiting i årene som kommer. Mindre mat for alle og større dødelighet for dyrene det gjelder. Det skal store mengder rovdyr for å nyttiggjøre seg de dyrene som naturlig dør av mangel på føde. For jerv spesielt vil vel stor tilgang på åtseldyr bety mindre jakt på levende byttedyr? I motsetning til jerv er ikke ulv et utpreget åtseldyr og ønsker man virkelig en så stor endring i rovviltbestanden som innføring av rovdyr er? Jeg mener at bare tanken om populasjonskontroll v h a rovdyr viser etter min mening mangel på kunnskap om hvordan man idag regulerer viltbestanden her til lands. Både i forhold til rovdyr og til ville beitedyr.
 12. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  OT Du må gjerne starte en ny tråd og fortelle hvorfor jeg tar feil
 13. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Vel... Nå var det du som nevnte "dø naturlig" - og da syntes jeg min kommentar var en grei oppfølging til det Red: Uten at jeg vet det trivs vel både jerv og ulv i kaldere områder? Det milde vestlandsnaturen vil kanskje ikke være det ultimate for disse artene? Gjennomsnittstemperaturen har vel også steget noe de siste hundre årene, noe som hjortedyrene har tjent på men som er en ulempe for dyr som helst ønsker et kjøligere klima? Ren spekulasjon fra min side.
 14. "Jegermangel" kan gi hjorteinvasjon

  Har ikke noe svar på spørsmålene Om ulv og jerv var vanlige i vestlandsnaturen vet jeg ikke. Kongeørn kan vel stort sett avskrives som jeger i store deler av hjortens beiteområde bortsett fra i åpne landskapsområder hvor ørnen kan manøvrere. En voksen hjort vil uansett være et for stort bytte for en ørn. Red: "Dø naturlig" betyr vel i denne sammenhengen at dyrene sulter ihjel eller dør av andre årsaker. For noen år siden hadde vi en rådyrkalv som hinket rundt på tunet på tre bein. Ene bakfoten var brukket ved ankelen. Denne ville ganske sikkert sultet ihjel i løpet av vinteren. Jeg alarmerte viltnemnda som kom og skjøt den. Det var bedre for dyret enn om den hadde sultet eller tørstet ihjel. "Dø naturlig" er vel helst noe som folk som lever "utenfor naturvirkeligheten" liker å strø om seg med . For de som lever "inne i naturen" betyr det vanligvis dyrene lider seg til døde.
 15. Akkurat nå APRIL

  Et bilde fra gamledager og så lover jeg ikke å spamme mer Etter schäferne og før den tsjekkoslovakiske ulvehunden kom det svenske terver i hus. Vi kjøpte og restaurerte et hus fra midt på 1700-tallet og bildet er fra før vi startet å rive og bygge opp. Tatt med et dårlig analogt engangskamera. Bijou, eldstemann står ved kjøkkenbenken og tigger vafler mens den to år yngre Draco var mer glad i katter
×